^Başa Dön

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


YalitimOkulu

AKREDİTASYON: Akreditasyon; laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının
 Ulusal kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin 
onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini ifade eden bir kavramdır.

AKMA NOKTASI TESTİ: Su yalıtım örtülerinin, belirli süre boyunca, belirli
 sıcaklıkta akmaya karşı direncini test etmek için kullanılan bir test metodudur.

ASFALT: Koyu kahverenginden siyaha kadar değişen , kuvvetli bağlayıcı özelliği
 olan, kıvamlılık bakımından katı, yarı katı, ya da sıvı halde olabilen, doğal
 halde bulunan ya da ham petrolün arıtılmasından elde edilen ve başlıca 
hidrokarbonlardan oluşan bir maddedir.

ASTM: Amerikan standartlarının kısaltmasıdır.(American Society for Testing and 
Materials)

CE: CE işareti Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe
 dolaşabilmesi için imalatçı tarafindan ürün üzerine vurulması gereken, ürünün 
sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir.(Conformity of Europe)


COLD BENDİNG: Bitümlü örtülerin, soğukta kırılganlığını bulmak için kullanılan bir
 test metodudur.Bitümlü örtülerin düşük sıcaklıktaki davranışını izlemek açısından
 önemlidir.

EN: Avrupa Birliği üye ülkeler itibariyle teknik standartlar arasında da bir uyum 
sağlamak amacıyla çeşitli sistemler oluşturmuştur.Bu sistemlerin en önemli 
amacıysa, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır.AB'ye üye 
ülkeler ulusal standartları yerine Avrupa Normlarını oluşturmuştur.(European Norm)

ELASTOMER: %30 styren içerikli SBS, poli izopren, neopren, kauçuk emülsiyonları
 gibi düşük sıcaklık performansını iyileştiren polimer türüdür.

EMÜLSİYON: Emülsiyon, birbiri içinde çözünemeyen iki sıvıdan birinin ötekisi içinde
 küçük küre tanecikleri halinde üniform halinde dağılmasıdır.

ISI İLETKENLİĞİ/ISI DİRENCİ TESTİ: Isi yalıtım levhalarında ısı iletkenliği 
katsayısı ve ısı direnci değerlerinin kontrol edilmesi için kullanılan test 
metodudur.İSO: Uluslararasi Standartlari Organizasyonu?nun kısaltmasıdır.
(International Organization for Standardization)

KABARMA: Mineral kaplı su yalıtım örtülerinin üstündeki bazalt taşlarda, sıcaklık 
ve suyla olan anı değişimlerde gözlenen kabarcıklanmadır.

KATRAN: Katran, başlıca kömürün ve odunun kapalı bir sistem içerisinde kuru kuruya
 damıtılmasından elde edilir.Bu şekilde elde edilen katrana ham katran 
denir.Genellikle katran bu şekliyle değil arıtıldıktan sonra kullanilir.

KAUÇUK: Yol üst yapılarında kullanılan bağlayıcıların yapımında kullanılan 
polimerlerdendir.Geri kazanılmış kauçuklar, kullanılmış lastik tekerlerinin granül
 hale getirilmesi ile elde edilir.Bitüm içinde tam olarak çözünemeyen bu malzemenin
 karışıma eklenmesi sonucunda elastikiyet belirli bir ölçüde sağlanır.

MELT FLOW İNDEX: Polistren hammaddesinin erime akış indisini test etmek için 
uygulanan bir test metodudur.Polistren hammaddesinin uygunluğunu veya 
uygunsuzluğunu saptamak için kullanılır.

MODİFİYE ASFALT: Katkı maddesi bitüme katılarak, modifiye bitüm elde edilir. 
Modifikasyon kullanılacak katkı maddelerinin ve modifiye bitümlerin, uygulamada 
etkili uygun ve ekonomik olması açısından etkilidir.

OKSİDE ASFALT: Birçok organik maddede olduğu gibi bitüm de havayla temas ettiğinde
 yavaşça oksidasyona uğrar.Oluşan polar oksijen içeren gruplar daha büyük moleküler
 ağırlıklara sahip miseller halinde toplanır ve bitümün viskozitesi 
artar.Oksidasyonla viskozitesi arttırılmış asfalta okside asfalt denir.

ÖZGÜL AĞIRLIK: Bitümlü maddelerin özgül ağırlığı, bunların 25°Cde hacmi bilinen bir
 miktarının ağırlığının aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki suyun ağırlığına
 bölünmesinden elde olunan orandır.

POLİMERLER: Polimerler birbirinin tekrarı olan ünitelerin kimyasal bileşimi ile
 oluşan makromoleküllerdir. Bitüme polimer ilavesinin amacı, bitümün viskoelastik
 davranışını değiştirmek ve özellikle, düşük sıcaklıklardaki davranışına zarar
 vermeden, sıcaklığa karşı hassasiyetini azaltmaktır.

PENETRASYON: Standart bir iğnenin belirli bir yük altında ve belirli bir süre
 içinde, asfalt numunesı içerisine dikey olarak batma mesafesidir.

POLİETİLEN: Sanayi atıklarından elde edilen, az da olsa polipropilen ve
 diğerpolimerleri içeren, yol üst yapılarında kullanılan katkılı bağlayıcıların
 üretimlerinde kullanılırlar. Düşük sıcaklıklarlarda daha az kırılgan ve
 daha elastik bir özellik gösteren bir bağlayıcı elde edilir.

PLASTOMER: EVA ve polietilen ataktık polipropilen gibi polyolefinleri içeren
 polimer türüdür. EVA hariç, bu gruptaki polimerler bitümen düşük sıcaklık
 performansını iyileştirmemektedir.Dolayısı ile düşük sıcaklıkların (< -10°C)
 bulunmadığı bölgelerde kullanılmaları uygundur.

SOLÜSYON: Solüsyon, birinin diğerinin içinde homojen olarak çözünebildiği iki
 sıvınin oluşturduğu karışımdır.

TSE: Türk Standartları Enstitüsü

VİSKOZİTE: Akmaya karsı direncin bir ölçüsüdür.Viskozite, kıvamlılığı ifade için
 kullanılan bir genel terimdir.Kıvamlılık arttıkça yani asfalt yarı katı hale 
yaklastıkça viskozite degeri de yükselecektir.Asfaltın viskozitesi sıcaklığa bağlı
 olarak değişir.Sıcaklık yükseldikçe viskozite değeri küçülür, sıcaklık düstükçe 
viskozite değeri artar.

YUMUİAMA NOKTASI: Yumuşama noktası, bir su banyosu içine yerleştirilmiş, üzerinde
 bir bilya bulunan, standart bir kalıp içerisindeki bitümlü maddenin belli bir 
hızla ısıtılmasıyla, yumuşayan malzemenin tabana değdiği anda termometrede okunan
 sıcaklıktır.